قالب وردپرس

تبادل فناوری به منظور شناسایی و کمک به رفع نیازها و مشکلات واحدهای صنعتی و شرکت های تولیدی و خدماتی کوچک، متوسط و بزرگ با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مرداد ماه 1398 ایجاد شده است. وظایف اصلی مرکز به شرح زیر عبارتند از:
1- ارزیابی و شناسایی چالش ها و نیازمندی های فناورانه، مواد اولیه، سازمانی و غیره

2- شناسایی مجموعه های مختلف توانمند جهت رفع چالشها و نیازمندی های مطرح شده

3- زمینه سازی شکل گیری همکاری میان مجموعه ها و رفع چالشها و نیازمندی ها