قالب وردپرس

مهمترین سوابق اجرایی، پروژهای و فعالیتها

  • کارگزار ارزیابی دانش بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری: از مردادماه 1394 و بازدید دانش بنیانی بیش از 500 شرکت، ارزیابی معافیت مالیاتی بیش از 100 شرکت

  • ارزیابی فنی-اقتصادی-پرسنلی 15 واحد فناور مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری استان قزوین: شهریور و مهر 1394

  • پروژه تدوین برنامه راهبری پارک علم و فناوری استان قزوین و ارائه کارگاههای آموزشی مربوطه: تیر تا اسفند 1394

  • برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان: بیش از 10 کارگاه آموزشی

  • برگزاری کارگاه های آموزشی بازاریابی و فروش: بیش از 2 کارگاه آموزشی

  • مجری پروژه شناسایی و پیگیری رفع گلوگاه های فناوری رشته صنعت غالب شهرک های صنعتی استان قزوین: 1398-1398

  • مجری پروژه های مطالعات بازار در حوزه اسباب بازی های آموزشی و رنگ های ساختمانی، صنعتی