محمد عباسی

کارشناس مرکز توانمندسازی استان قزوین

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

کارشناس برگزاری نشست ها و ارائه مشاوره های تخصصی

کارشناس ارتباط با شرکت ها

Print Friendly, PDF & Email