قالب وردپرس

ارزیاب مجاز دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرداد 1394

کارگزار تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرداد 1398

کارگزار توانمندسازی استانی برنامه جامع توسعه کسب و کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آبان 1398