حسین حقیقی

طراح ارشد و کارشناس همکار مراکز توانمندسازی استان های البرز و قزوین