دکتر مجید حقیقی

مدیرعامل شرکت نیک پندار شریف

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و دانشجوی دکتری مدیریت فناوری و نوآوری با تمرکز بر شبکه های نوآوری

سرارزیاب دانش بنیان و بازدید دانش بنیانی بیش از 450 شرکت

مشاور رئیس پارک علم و فناوری قزوین در امور دانش بنیان

مدرس کارگاه های آموزشی دانش بنیان در استان های مختلف

دکتر حقیقی
Print Friendly, PDF & Email