• مجوز کارگزار منطقه ای و تخصصی ارزیابی و تشخیص صلاحیت دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال 1394
  • مجوز دانش بنیان تولید نوع دوم از سال 1396
  • مجوز کارگزار رفع نیازمندی های فناورانه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال 1397
  • مجوز کارگزار توانمندسازی در استان های قزوین و البرز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال 1398
  • مجوز کارگزار حوزه آموزش و مشاوره پارک علم و فناوری قزوین از سال 1398
  • مجور کارگزار تبادل فناوری شبکه تبادل فناوری وابسته به ستاد توسعه فناوری نانو از سال 1400
  • مجوز کارگزار استانی صندوق نوآوری و شکوفایی در استان قزوین از سال 1400