افشین مؤمنی

مشاور تامین اجتماعی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

رئیس اداره وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی استان قزوین

مدرس کارگاه های آموزشی مختلف در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی

Print Friendly, PDF & Email