علیرضا کشاورز قاسمی

مشاور بازاریابی و فروش و قیمت گذاری

دکتری مدیریت تکنولوژی

عضو هیأت مديره و مدير بازاريابی و فروش شرکت راژان پرتو پارس

کسب عنوان فنآوری برتر در اولین نمايشگاه فناوریهای دانشگاه تهران

علی منطقی
Print Friendly, PDF & Email