علی طباخ شعبانی

عضو هیئت مدیره – مسئول مرکز توانمندسازی استان قزوین

کارشناسی ارشد مهندسی برق

سرارزیاب سابق دانش بنیان و بازدید دانش بنیانی بیش از 100 شرکت

مشاور شرکت های دانش بنیان و فناور

مدرس دانشگاه های آزاد اسلامی و غیرانتفاعی

Print Friendly, PDF & Email