امین خاکباز

مشاور بازاریابی و فروش و قیمت گذاری

کارشناس ارشد مدیریت فناوری

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان قزوین

مدیر سابق مرکز رشد و امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین

Print Friendly, PDF & Email