فرنیا ضروری

مشاور عارضه یابی و توسعه کسب وکار

دکتری مهندسی صنایع - دانشگاه خوارزمی

کارشناس طرح و برنامه در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

رتبه اول در دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی ارومیه

Print Friendly, PDF & Email