هادی محمدی

کارشناس مرکز توانمندسازی استان البرز

کارشناسی تبلیغات

کارشناس برگزاری نشست ها و ارائه مشاوره های تخصصی

کارشناس ارتباط با شرکت ها

Print Friendly, PDF & Email