حسین حقیقی

طراح ارشد و کارشناس همکار مراکز توانمندسازی استان های البرز و قزوین

کارشناسی مهندسی عمران

طراح و گرافیست ارشد مراکز توانمندسازی

کارشناس همکار برگزاری نشست ها و مشاوره ها

Print Friendly, PDF & Email