محمد رضا کامرانی

مشاور عارضه یابی و توسعه کسب وکار

دکترای مهندسی برق - کنترل

مدیر سابق اینترنت اشیاء شرکت مگفا - وزارت صمت

مشاور سابق اینترنت اشیاء شرکت آریا همراه سامانه

Print Friendly, PDF & Email