دکتر محمد صادق سبط الشیخ انصاری

مشاور تامین مالی و طرح تجاری

دکتری زمین شناسی

معاون برنامه ریزی و توسعه پارک علم و فناوری دانشکاه تربیت مدرس

رتبه 1 دكترا تخصصی رشته زمین شناسی گرایش سنگ رسوبی و رسوب شناسی

Print Friendly, PDF & Email